بررسي تاثير سبکهاي تصميم گيري خريد در ميزان وفاداري مشتريان در صنعت لوازم خانگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير سبکهاي تصميم گيري خريد در ميزان وفاداري مشتريان در صنعت لوازم خانگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

رضایتمندی مشتری یکی از موضوعات مهم نظری و تجربی برای اکثر بازاریابان و محققان بازاریابی است. تحقیقات در زمینه علم اقتصاد مشخص نموده است که مصرف کنندگان از سبکهای مختلفی هنگام مواجه شدن با تصمیمات در بازار پیروی مینمایند. اینسبکها رویکرد ذهنی مصرف کنندگان در فرایند تصمیم گیری برای خرید است. مشهورترین مدل در زمینه سبک تصمیم گیری خرید مدل اسپرولز و کندال است که در سال 1986 معرفی گردید. این مدل با این فرض که مصرف کنندگان با استفاده از سبکهای تصمیم گیری خاصی اقدام به خرید می کنند، هشت سبک مختلف را شناسایی نموده که تا کنون در کشورهای زیادی مورد آزمون قرار گرفتهاند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبکهای تصمیم گیری خرید در میزان وفاداری پس از خرید مشتریان در صنعت لوازم خانگی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان فروشگاههای لوازم خانگی در سطح شهرستان سمنان بوده است و با توجه به فرمول کوکران در تعیین حجم جوامع آماری نامحدود تعداد نمونه آماری برابر 384 نفر انتخاب گردید و در بازه زمانی شش ماهه نخست1394 اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تایید هفت فرضیه از هشت فرضیه تدوین شده بود. با توجه به نتایج بدست آمده پیرو مد بودن بیشترین تاثیر را بر وفاداری مشتریان در صنعت لوازم خانگی خواهد داشت. در انتهای پژوهش حاضر پیشنهاداتی ارائه گردیده است که میتواند در شناسایی هرچه بهتر سبکهای تصمیم گیری مشتریان موثر واقع واقع گردد.

لینک کمکی