بررسي تاثير سرمايه تحت مالکيت و سپردهها بر سودآوري بانکها: بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير سرمايه تحت مالکيت و سپردهها بر سودآوري بانکها: بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

امروزه بانکها بهعنوان مهمترین عنصر بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ما ایفا میکنند .با گسترش بازارهای مالی، فعالیت بانکها و مؤسسات مالی ابعاد گستردهتری به خود گرفته و بدون شک توسعه اقتصادی بدون توجه به نقش بانکداری وبازارهای پولی امکانپذیر نیست. از بین اقلام ترازنامه بانکها، نسبت سرمایه قانونی بهعنوان متغیر کلیدی جدیدی در سازوکار انتقال پولی موردتوجه قرارگرفته است.در این تحقیق تغییرات در سرمایه تحت مالکیت و سپردهها و تأثیر آن بر عملکرد بانکها موردبررسی قرار گرفت.بدین منظور بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1393-1390 موردبررسی قرار گرفت و 19 بانک با استفاده از دادههای صورتهای مالی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد یک رابطه مثبت بین سرمایه تحت مالکیت و سپردهها با بازده داراییROA درآمد خالصNI وجود دارد.اما بین سرمایه تحت مالکیت و سپردهها با بازده حقوق صاحبان سهام ROE رابطه معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی