بررسي تاثير سياستهاي تقسيم سود، نوسانات مخارج تحقيق و توسعه بر ارزشيابي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير سياستهاي تقسيم سود، نوسانات مخارج تحقيق و توسعه بر ارزشيابي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

این پژوهش روابط موجود میان سیاستهای تقسیم سود، نوسانات مخارج تحقیق و توسعه بر ارزشیابی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران، در دوره زمانی 1386-1332 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، شرکت هایی که اطلاعاتمورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند ، حذف و تعداد 113 شرکت و 333 مشاهده انتخاب می گردد. سپس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار می گیرد ،که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دستآمده از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Excel و Eviews به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیههای تحقیق، منجر به تایید فرضیه اول، دوم و سوم شده است.

لینک کمکی