بررسي تاثير شک و ترديد حرفه اي درقضاوت حسابرسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير شک و ترديد حرفه اي درقضاوت حسابرسان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

نقش حسابرسی در فرآیند حسابرسی شامل انجام بررسی های مناسب به منظور تعیین میزان اعتبار برخی گزارهها و اظهار نظر درباره یافته هاست که این اظهار نظر حسابرس بیانگر قضاوت اوست. با توجه به مسائل مطرح شده فوق و همچنین نقش اقتصادیحسابرسی، تقاضا برای افزایش کیفیت حسابرسی افزایش یافته است، کیفیت حسابرسی تابع عوامل متعدد از قبیل توانایی های حسابرسی و اجرای حرفه ای می باشد. در همین چارچوب یکی از مفاهیم با اهمیتی که بر قضاوت حسابرسان تاثیر می گذارد تردید حرفه ایی است که در این مبحث به آن پرداخته شده است. از این رو هدف این پژوهش بررسي تاثير شک و ترديد حرفه اي درقضاوت حسابرسان است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در سال 93 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 196 نفر انتخاب گردید. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای که که با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (واریانس، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون رتبه بندی فریدمن) داده ها جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای مستقل پژوهش (منبع کنترلی، شک و تردید حرفه ایف تعلیق در قضاوت، اعتماد فردی) و متغیر وابسته قضاوت و تصمیم گیری) می باشد

لینک کمکی