بررسي رابطه آموزش الکترونيکي و توسعه منابع انساني ( مطالعه موردي در ذوبآهن اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه آموزش الکترونيکي و توسعه منابع انساني ( مطالعه موردي در ذوبآهن اصفهان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش " بررسی رابطه آموزش الکترونیکی و توسعه منابع انسانی در کارکنان ذوبآهن اصفهان" است. نمونه آماری این پژوهش تعداد 214 نفر ( 173 نفر مرد ، 41 نفر زن) از کل 2500 نفر کارشناسان ذوبآهن میباشد که به شیوه نمونهگیری خوشهایتصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه به شیوه بسته پاسخ با طیف لیکرت بوده و روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه به تایید متخصصان رسیده و پایایی آن با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ0/84 محاسبه شده است برای تجزیه تحلیل دادهها ازروش همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج نشان داد، یادگیری الکترونیکی با بهرهوری کارکنان، رضایت شغلی، ثبات شغلی و آمادگی لازم برای انجام وظایف، رابطه مثبت و معناداری دارد. متغیرهای جمعیتشناختی مانند سن کارکنان، جنسیت، سابقه کار،تحصیلات و سمت شغلی کارکنان تاثیر معناداری به رابطه بین یادگیری الکترونیکی و توسعه منابع انسانی نداشتند

لینک کمکی