بررسي رابطه اخلاق کسب و کار و مسئوليت پذيري اجتماعي با کارآفريني در بين کارکنان بهزيستي شمال خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه اخلاق کسب و کار و مسئوليت پذيري اجتماعي با کارآفريني در بين کارکنان بهزيستي شمال خوزستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق در کسب و کار با کارآفرینی در بین کارکنان بهزیستی شمال خوزستان می باشد، نوع پژوهش همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بهزیستی شمال خوزستاندر سال 1394 به تعداد 1670 نفر بوده است.نمونه با استفاده از فرمول کوکران 160 نفر بدست آمده است که از پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی جرمی گلیبرث و پرسشنامه اخلاق در کسب و کار رابین و همکاران و کارآفرینی به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردیده است. داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی وآمار استنباطی همچون همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی چند متغیره به روش اینتر ، از طریق نرم افزار آماریSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج به دست آمده عبارتند از: بین مسئولیت پذیری اجتماعی با کارآفرینی در بین کارکنان بهزیستی شمال خوزستان رابطه معنادار وجود دارد.همچنین نتایج مولفه های مسئو لیت پذیری اجتماعی چون (مسئولیت پذیری اقتصادی ، مسئولیت پذیری حقوقی (قانونی )،مسئولیت پذیری اخلاقی و مسئولیت پذیری احتیاطی ) با کارآفرینی در بین کارکنان رابطه معنادار برقرار نموده است .و بین اخلاق درکسب و کار با کارآفرینی در بین کارکنان رابطه معنادار وجود داردو دو متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق کسب و کار در پیش بینی کنند گی برای کارآفرینی نقش خوبی را ایفا می کنند

لینک کمکی