بررسي رابطه بين اجتناب از شناسايي زيان و ريسک کاهش قيمت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين اجتناب از شناسايي زيان و ريسک کاهش قيمت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مدیریت سود موضوعی است که با خطاکاری های بالقوه و تضادها همراه بوده و معمولاً تشخیص آن به دشواری صورت می گیرد و این مسئله می تواند قیمت سهام را در بازار تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس هدف اصلیتحقیق حاضر، بررسي رابطه بين اجتناب از شناسايي زيان و ريسک کاهش قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع همبستگی است و با توجه به این که دادههای مورد استفاده در آن واقعی وتاریخی است، می توان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد نمونه آماری تحقیق شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است که دادههای آن ها برای یک دوره 10 ساله از 1383 تا 1392 ، به عنوان دوره آزمون، مورد تجزیه و تحلیل آماری از بانک های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است. فرضیه تحقیق، مبتنی بر آزمون های رگرسیونی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین مدیریت سود درحسابداری و ریسک کاهش قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد، بین اجتناب از شناسایی زیان و ریسک کاهش قیمت سهم رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی