بررسي رابطه بين استفاده از تسهيلات بانکي و عدم تقارن اطلاعاتي در شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين استفاده از تسهيلات بانکي و عدم تقارن اطلاعاتي در شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر بر روی تأثیرات کیفیت اطلاعات حسابداری در دسترسی به وام بانکی تمرکز دارد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی در زمره پژوهشهای توصیفی- همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این تحقیق شاملشرکتهایی است که حداقل از اول سال 1389 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده بودند. برای انتخاب نمونه در این تحقیق از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. جهت انجام آزمونهای آماری نیز برآورد ضریب و به دست آوردن مقادیر لازم برای تجزیه و تحلیلهای آماری از قبیل آزمونهای t و F برآوردهای پارامتری معادلات رگرسیون، ضرایب همبستگی و غیره از نرم افزارSPSSاستفاده گردید. متغیرهای اصلی این تحقیقشامل عدم تقارن اطلاعاتی و دسترسی به تسهیلات بانکی و متغیرهای کنترلی نیز شامل سن شرکت، سودهی و فرصت رشد میباشند. نتایج تحقیق نشان داد بین سوددهی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنیداری وجود داردو نیز بین استفاده از تسهیلات بانکی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنیداری وجود دارد. بعلاوه نتایج تأیید می- کند که کاهش ریسک اطلاعات مواجه شده توسط تأمین کنندگان سرمایهها و کیفیت تعهدات بالاتر مفاهیم اقتصادی برای شرکتها دارد. بهبود کیفیت حسابداری، نه تنها برای دستیابی به شرایط قراردادی بهتر بلکه برایدسترسی به وامهای بانکی مورد نیاز میباشد. این تحقیق پیشنهاد میکند که شرکتها با وابستگی به کیفیت درآمد بالاتر میتوانند نامتقارنیهای اطلاعات با بانک را کاهش داده و دسترسی راحتتری به سرمایههای بانکی داشته باشند.

لینک کمکی