بررسي رابطه بين بازاريابي دروني با اعتماد سازماني با توجه به نقش ميانجي امنيت شغلي در دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين بازاريابي دروني با اعتماد سازماني با توجه به نقش ميانجي امنيت شغلي در دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر در پی وارسی نقش میانجی امنیت شغلی در رابطه بین بازاریابی درونی با اعتماد سازمانی می باشد. جامعه اماری این پژوهش کلیه کارمندان اداری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به تعداد 175 نفر در سال 1394 می باشد که تعداد 115 نفر با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی از نوع توصیفی می باشد. جمع اوری اطلاعات از طریق سه پرسشنامه بازاریابی درونی، اعتماد سازمانی و امنیت شغلی که دارای روایی و پایایی مناسب بودند، صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مجذورات جزئی استفاده شده و برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های حاصل از تحقیق حاکی از آن است که بازاریابی دورنی بر اعتماد سازمانی به طور مستقیم تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که بازاریابی دورنی بر اعتماد سازمانی از طریق متغیر میانجی امنیت شغلی تاثیر غیرمستقیم دارد. در نهایت پیشنهادهایی ارائه گردید

لینک کمکی