بررسي رابطه بين توانمندسازي و تعهد سازماني کارکنان شرکتتوزيع نيروي برق اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين توانمندسازي و تعهد سازماني کارکنان شرکتتوزيع نيروي برق اهواز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق اهوازانجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی شرکت توزیع نیروی برق اهواز بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 174 نفر انتخاب گردید. برای سنجش ابعاد توانمندسازی کارکنان و مؤلفههای آن (احساس معناداری، احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس اعتماد) از پرسشنامه میشرا و اسپریتزر و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و مایر استفاده شد. برای تحلیل دادههای تحقیق، نرمافزارSPSS به کار برده شد و از آزمون تی تک نمونهای و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشاندهنده رابطه معنادار میان توانمندسازی شناختی، معناداری، شایستگی و اعتماد بر تعهد سازمانی بود. اما تأثیر متغیرهای حق انتخاب و مؤثر بودن بر تعهد سازمانی به اثبات نرسید

لینک کمکی