بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و کيفيت گزارشگري مالي با ارزش شرکت در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و کيفيت گزارشگري مالي با ارزش شرکت در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در این تحقیق، تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق رابطه پنج شاخص از حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت،مالکیت بلوکی، مالکیت نهادی، استقلال هیئتمدیره و اندازه حسابرس و یک شاخص کیفیت گزارشگری مالی با سه شاخص از عملکرد شامل ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده داراییها و نسبت کیوتوبین از طریق طرح 3 فرضیه اصلی و 18 فرضیه فرعی و با انتخاب 90 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 5 ساله، 1388 الی 1392 ، آزمون شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره با دادههای پانل و اثرات ثابت استفاده شده است. با توجه بهنتایج به دست آمده بین سه شاخص حاکمیت شرکتی (مالکیت بلوکی، استقلال هیئت مدیره و اندازه حسابرس) با ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان یکی از شاخصهای ارزش شرکت رابطه معناداری وجود داشت، همچنین از پنج شاخص حاکمیت شرکتی تنها یک شاخص (مالکیت بلوکی) با بازده دارایی به عنوان یکی از شاخصهای ارزش شرکت رابطهمعناداری وجود داشت و با توجه به نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم، بین سه شاخص حاکمیت شرکتی (مالکیت بلوکی،استقلال هیئت مدیره و اندازه حسابرس) با نسبت کیوتوبین رابطه معناداری وجود داشت و نهایتاً بین کیفیت گزارشگری مالی با دو شاخص ارزش شرکت (بازده دارایی و نسبت کیوتوبین) رابطه معنیداری وجود داشت.

لینک کمکی