بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و مسئوليتهاي اجتماعي شرکت با عملکرد شرکتهاي صنايع معادن پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و مسئوليتهاي اجتماعي شرکت با عملکرد شرکتهاي صنايع معادن پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و مسئوليتهاي اجتماعي شرکت با عملکرد شرکتهاي صنايع معادن پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی ونسبت تعداد مدیران مستقل و ابعاد مسئولیت اجتماعی افشا اطلاعات مربوط به کارکنان، مشارکت اجتماعی ،تولید و محیط زیست بوده و عملکرد شرکت نیز با نسبت کیوتوبین سنجیده شده است. نمونه آماری این پژوهش که شامل 39 شرکت فعال در صنایع معادن در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده سالهای 1385 تا 1392 ه.ش بوده و به منظور انجام محاسبات از نرم افزار Excel وEviewsدر سطح خطای 5 درصد استفاده شده است.یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان افشاء مسئولیت اجتماعی، میزان افشا اطلاعات مربوط به روابط کارکنان و میزان افشا اطلاعات مربوط به تولید با عملکرد شرکت بوده و در مقابل بین افشا مسئولیت اجتماعی محیط زیست و جامعه با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.همچنین رابطه معناداری میان نسبتتعداد مدیران مستقل و مالکیت نهادی با عملکرد شرکت می باشد و این در حالی است که بین مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. مالکیت مدیریتی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد شرکت تاثیر مثبت معنی داری میگذارد ودر مقابل مالکیت نهادی و نسبت تعداد مدیران مستقل بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت تاثیر معنی داری نمی گذارد

لینک کمکی