بررسي رابطه بين حقوق کارکنان و افزايش بدهي شرکت دربازار بورسو اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين حقوق کارکنان و افزايش بدهي شرکت دربازار بورسو اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از انجام این مقاله، بررسی رابطه بین حقوق کارکنان و افزایش بدهی شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور از میان جامعه آماری به روش حذف تعداد 130 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی 1387 تا 1392بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید و دادههای آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه،رگرسیون چند متغیره است. نتایج آماری نشان میدهد که بین حقوق کارکنان (متغیر مستقل)، با بدهیهای بلند مدت شرکت (متغیر وابسته)، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که با توجه به نتایج آزمون بدست آمده، فرضیه مطرح شده پذیرفته شدهاند

لینک کمکی