بررسي رابطه بين داراييهاي نامشهود و قيمتگذاري سهم در عرضه اوليه سهام شرکتهاي خصوصي شده توسط سازمان خصوصي سازي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين داراييهاي نامشهود و قيمتگذاري سهم در عرضه اوليه سهام شرکتهاي خصوصي شده توسط سازمان خصوصي سازي ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش داراییهای نامشهود و قیمت سهم شرکتهای خصوصیسازی شده توسط سازمان خصوصیسازی پرداخته شد. با استفاده از اطلاعات منتشرشده توسط سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهراندادههای مربوط به 52 شرکت خصوصیسازی شده از طریق بورس در طی سالهای 1380 تا 1392 جمعآوری گردیدند. روش انجام پژوهش پسرویدادی بوده و برای آزمون فرضیه از مدل رگرسیون پنلدیتا و نرمافزارE-Views7 استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که بین ارزش داراییهای نامشهود و قیمت سهم شرکتهای خصوصیسازی شده توسط سازمان خصوصیسازی از طریق بازار سرمایه تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی