بررسي رابطه بين عوامل مالي و اجراي به هنگام طرح هاي عمراني در خلال برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور در استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين عوامل مالي و اجراي به هنگام طرح هاي عمراني در خلال برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور در استان ايلام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

از مهمترین مواردی که امروزه کمتر به آن توجه می شود مدیریت در امر ساخت و ساز و پژوهش در آن است که پیامد آن طولانی شدن مدت اجرای طرح ها و چند برابر شدن هزینه، نسبت به برآورد اولیه می باشد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل مالیو اجرای به هنگام طرح های عمرانی در خلال برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور در استان ایلام می باشد. این پژوهش از نظر هدفکاربردی، از منظر منطق اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی در قالب پرسشنامه استفاده شده است. برای انجام تحقیق از آزمون های آماری، روش آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضرایب پایایی و رگرسیون و در صورت لزوم از آزمون استفاده می گردد. جامعه آماری این پژوهش شامل طرح های عمرانی استان ایلام در خلال برنامه چهارم توسعه T معنی داری اقتصادی کشور می باشد و روش نمونه گیری، با استفاده از روش کوکران برآورد گردیده است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریSPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عوامل مالی و اجرای به هنگام طرح های عمرانی در خلال برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور در استان ایلام رابطه معنی داری وجود دارد و با توجه به ضرایبهمبستگی ارائه شده، نشان از رابطه مستقیم و مثبت عوامل مالی با اجرای به هنگام طرح هاست.

لینک کمکی