بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با مديريت دانش در شرکت ملي صنايع پتروشيمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با مديريت دانش در شرکت ملي صنايع پتروشيمي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف ازانجام پژوهش حاضر بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با مديريت دانش در شرکت ملي صنايع پتروشيمي است.جامعه آماری این 92 تشکیل داده که - پژوهش را کلیه مدیران وکارکنان شرکت های پتروشیمی مستقردرمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)درسال 1391شامل شرکت های پایانه ها و مخازن ،برزویه ،جم ،پردیس ،زاگروس ،پازارگاد،می باشد.با توجه به جدول تعین حجم نمونه مورگان تعداد 90 نفراز مدیران و 270 نفر از کارکنان (به ازاء هر مدیر 3 کارمند) انتخاب شده است . ابزار سنجش در این پژوهش ، پرسشنامه فرهنگ سازمانی کویین وکرث ( 1999 ) و پرسشنامه مدیریت دانش مندرج در کتاب مدیریت دانش در سازمان های آموزشی تالیف رحیمی و نجفی می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش رابطه وجود دارد.بین کلیه ابعاد فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش رابطه مثبت ومعنی دار وجود دارد ومولفه سبک رهبری و انگیزش کارکنان بیشترین رابطه را با مدیریت دانش دارد

لینک کمکی