بررسي رابطه بين قابليت يادگيري سازماني و پذيرش تغيير در استانداري کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين قابليت يادگيري سازماني و پذيرش تغيير در استانداري کرمانشاه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و پذیرش تغییر در سازمان بود.این پژوهش در استانداری کرمانشاه درتابستان 1394 انجام گرفت.از بین کلیه کارکنان و مدیران سازمان مذکور 486 نفر 217 نفر طبق جدول مورگان برآورد شد.از پرسشنامهبرای ابزار پژوهش اسفاده شد که شامل پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران که شامل 21 سئوال بود استفاده شد و برایپذیرش تغییر از پرسشنامه 18 سئوالی استفاده شده است. . در این تحقیق جهت نمونهگیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است که در قسمت آمار توصیفی به ویژگی هایSpssاستفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارجمعیت شناختی جامعه آماری می پردازیم سپس برای آزمون فرضیات ابتدا آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده می کنیم اگر داده ها نرمال باشند از آزمون های پارامتریک و اگر هم نرمال نباشند از آزمون های ناپارامتریک استفاده می کنیم بعد از آن آزمون رگرسیون خطی برای سنجش میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته استفاده خواهد شد. نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی باپذیرش تغییر رابطه مستقیم و معناداری دارد یعنی با افزایش یادگیری سازمانی ، پذیرش تغییر نیز افزایش می یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه0/459 و میزان معناداری آن برابر با 0/000 می باشد یعنی رابطه یادگیری سازمانی با پذیرش تغییر در سطح 99 % رابطه ای مثبت و مستقیم می باشد

لینک کمکی