بررسي رابطه بين مديريت دانش و تحول سازماني کارکنان دانشگاههاي پيام نور استان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين مديريت دانش و تحول سازماني کارکنان دانشگاههاي پيام نور استان زنجان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، سازمان ها و شرکت های مختلف پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، دانش کار، مدیریت دانش و سازمانهای دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند به همین منظور پژوهش حاضر نیز به دنبالپاسخگویی به این سوال بوده است که آیا بین مدیریت دانش و تحول سازمانی در بین کارکنان دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از نهادهای مهم و تاثیرگذار در جامعه رابطه وجود دارد؟ که در نهایت با جمع آوری داده ها با ابزار پرسشنامه و به روش تصادفی ساده از بین 150 نفر از کارکنان پیام نور استان زنجان و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSpss نتایج زیر حاصل شد بین تمام متغیرهای مستقل تحقیق) خلق دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش، بکارگیری دانش، مدیریت دانش (با متغیر وابسته تحول سازمانی ارتباط مثبت و قوی برقرار است.

لینک کمکی