بررسي رابطه بين هر يک از سه اصل اجراي فناوري اطلاعات يعني مديريت، منابع انساني وزيرساختها با توسعه فناوري اطلاعات مطالعه موردي : استانداري کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين هر يک از سه اصل اجراي فناوري اطلاعات يعني مديريت، منابع انساني وزيرساختها با توسعه فناوري اطلاعات مطالعه موردي : استانداري کرمانشاه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

فناوری اطلاعات، تحولات زیادی در کلیه فعالیتهای اجتماعی،و اقتصادی و تجاری و صنعتی و به تبع آن خدمات و کشاورزی بوجود آورده است که از نقات موفق آن می توان به کارآفرینی اشاره نمود . در این میان استانداری کرمانشاه برای اینکه بتواند به کارایی بهتر و عملکرد متناسبخود جهت برنامه ریزی و ارتباط کارا با مردم و جامعه بپردازد نیازمند به اتخاذ برنامه های راهبردی جهت توسعه فناوریهای نوین و بروزاطلاعاتی و سنجش و نظارت همگانی است که در این پژوهش با سنجش ابعاد مختلف به این مهم پرداخته می شود. این پژوهش را می توان یک نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای دانست. روش مطالعه توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل کارمندان و کارکنان استانداری کرمانشاه در سال 1394 می باشد. جامعه آماری برابر با 100 نفر در نظر گرفته شده اند. تعداد نمونه برابر 80 نفر بر اساس فرمول کوکران تعیینشدند. نتایج بیانگر آن بودند که بهترین استراتژی استفاده از ظرفیت های موجود در بخش فناوری اطلاعات در حوزه استانداری، استان و کشور و نیز تجارب کشورهای موفق در راستای موفقیت هر چه بیشتر توسعه فناوری اطلاعات در استانداری کرمانشاه می باشد. در قسمت بررسی رابطه همبستگی نیز مشخص شد که شاخص های فناوری اطلاعات حول سه اصل اساسی در استانداری کرمانشاه تا حدودی بهخوبی توسعه یافته است و در بخش مدیریت به میزان معناداری0/000 از دیگر شاخص ها بهتر می باشد. شاخص منابع انسانی به میزان0/001 درجایگاه دوم و شاخص زیرساختها به میزان0/004 در جایگاه سوم قرار گرفته است. بنابراین کارکرد مدیریت در استانداری در جایگاه خوب، کارکرد منابع انسانی در جایگاه متوسط و جایگاه زیرساختها در وضعیت آخر قرار دارد

لینک کمکی