بررسي رابطه بين هزينههاي کارکنان، مربوط بودن ارزش و پيش بيني سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين هزينههاي کارکنان، مربوط بودن ارزش و پيش بيني سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مربوط بودن ارزش و پیش بینی سود دو ویژگی کیفی سود هستند و نسبت هزینههای حقوق و دستمزد کارکنان به عنوان سرمایهی انسانی به مدلهای مربوط به مربوط بودن ارزش و پیش بینی وارد شده است. هدف اینتحقیق، بررسي رابطه بين هزينههاي کارکنان، مربوط بودن ارزش و پيش بيني سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دادههای تحقیق با استفاده از نمونهای شامل 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دورهی زمانی1392- 1388 به روش دادههای تلفیقی و مدلهای رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج نشان داد که سود حسابداری در بین شرکتهای مورد مطالعه دارای قابلیت پیش بینی و مربوط بودن ارزش بوده و با افزودن متغیر نسبت هزینههای کارکنان (انسانی) دو ویژگی قابلیت پیش بینی سود ومربوط بودن ارزش آن افزایش مییابد. به بیان دیگر، بین هزینههای نیروی انسانی و پیش بینی سود و مربوط بودن ارزش ارتباط مثبت معناداری وجود دارد

لینک کمکی