بررسي رابطه بين هموارسازي سود و ريسک کاهش قيمت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين هموارسازي سود و ريسک کاهش قيمت :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

سیستم حسابداری تعهدی مدیران را ملزم به قضاوتهای حسابداری متعددی می سازد که دارای اثر عمیقی روی سود گزارش شده هستند. در این بخش به یکی از مباحث مهم مدیریت سود، یعنی هموارسازی سود پرداختهشده است. به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی جلوه دادن سود می باشد که مدیریت می خواهد بدین وسیله به یک سطح مطلوب و مورد نظر از سود، دست یابد. بر این اساسهدف اصلی تحقیق حاضر، بررسي رابطه بين هموارسازي سود و ريسک کاهش قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع همبستگی است و با توجه به این که دادههای مورد استفاده در آن واقعی و تاریخی است، می توان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد نمونه آماری تحقیق شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است که داده های آن ها برای یک دوره 10 ساله از 1383 تا 1392 ، به عنوان دوره آزمون، مورد تجزیه و تحلیل آماری از بانکهای اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است. فرضیه تحقیق، مبتنی بر آزمون های رگرسیونی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین مدیریت سود در حسابداری و ریسک کاهش قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد، بین هموارسازی سود و ریسک کاهش قیمت سهم رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی