بررسي رابطه بين هوش سازماني و کارآفريني(مطالعه ي موردي: شرکت هاي بازرگاني استان گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين هوش سازماني و کارآفريني(مطالعه ي موردي: شرکت هاي بازرگاني استان گيلان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین هوش سازمانی و کارافرینی شرکت های بازرگانی استان گیلان می باشد. با توجه به اهمیت موضوع واهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش را مدیران شرکت های بازرگانی تشکیل می دهد، کهدر سال 1392 ، از 207 مدیر شرکت های بازرگانی 119 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گرداوری داده ها، از پرسشنامه هایهوش سازمانی آلبرخت و کارافرینی رابینز استفاده شد، پس از تایید سنجش روایی پرسشنامه ها از طریق روش محتوایی و پایایی، از طریق آلفای کرونباخ =0/87 اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آماری توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین تک تک مولفه های هوش سازمانی (بینش راهبردی،سرنوشت مشترک،تمایل به تغییر، جرأت وشهامت، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) با مولفه های کارافرینی(خلاقیت، ریسک پذیری ،استقلال طلبی، انگیزش، عزم و اراده، اعتقاد به مقدسات) رابطه ی معنا داری وجود دارد.

لینک کمکی