بررسي رابطه دروني مؤلفههاي سازماني مديريتي مؤثر بر استقرار سيستمهاي اطلاعاتي بين سازماني در دانشگاه هاي دولتي استان مازندران با استفاده از روش ديمتل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه دروني مؤلفههاي سازماني مديريتي مؤثر بر استقرار سيستمهاي اطلاعاتي بين سازماني در دانشگاه هاي دولتي استان مازندران با استفاده از روش ديمتل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با پیشرفت در تکنولوژیهای اطلاعاتی، به اشتراکگذاری اطلاعات در سراسر جهان امکانپذیر شده و در بخش دولتی، نمایندگیها وسازمانهای دولتی نسبت به منافع آن آگاهی لازمه را پیداکردهاند. در طول سالهای اخیر، سازمانها از دیدگاه حفاظت اطلاعات بهدیدگاه به اشتراکگذاری اطلاعات خود با سایر سازمانهایی که دارای چشماندازی مشترک درخصوصتمام و یا بخشی از کار هستند، غییریافتهاند. تسهیم و به اشتراکگذاری اطلاعات مستلزم استقرار سیستمهای اطلاعاتی تعریفشده، منسجم و یکپارچه ایست که قادربه انجاموظیفهی تبادل امن اطلاعات کیفی و کمی حوزههای مختلف بهویژه در بخش دولتی باشد؛اما انجام این امر به دلیل وجودعوامل مؤثر متعدد، همواره با دشواریها و مسائلی روبرو بوده که تنها با آگاهی و شناخت صحیح و مناسب از این آنها در هر حوزهی کاری باتوجه به تفاوت اطلاعات، ویژگیهای سازمانی و اهداف آنها، میسر میگردد. روش مورد استفاده جهت بررسیروابط درونی مؤلفههای مؤثرعامل سازمانی، مدیریتی در استقرار سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی دیمتل بوده که مبتنی بر نظر خبرگانی که شامل 10 تن از اساتید حوزههای مختلف دانشگاهی که دارای حداقل مرتبه ی استادی، حداقل 20 سال سابقهی تدریس و عضویت در هیئتهای علمی دانشگاههای دولتی را دارا بودهاند، میباشد. در نهایت یافتهها نشاندهندهی تأثیرگذاری مؤلفههای سبک رهبری حمایتی، مقررات و سیاستهای حمایتی و وجود منابع اقتصادی لازم بر سایر مؤلفههای عامل سازمانی، مدیریتی بوده است.

لینک کمکی