بررسي رابطه دوره تصدي حسابرس با استقلال حسابرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه دوره تصدي حسابرس با استقلال حسابرس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :33

چکیده مقاله:

تحقیق حاضرازنظر هدف ازنوع تحقیقات کاربردی بوده و باتوجه به ماهیت موضوع ازلحاظ روش انجام تحقیق درزمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه بندی میگردد جامعه ی اماری پژوهش را کلیه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل میدهد حسابرسان مذکور شامل پنج گروه شریک درموسسات حسابرسی عضو شاغلین افرادی شاغل درسازمان حسابرسی شاغل درموسسات و غیرشاغل که درمجموع تعداد 1986 نفر هستند که درسال 1393 مورد بررسی قرارگرفته است جهت انتخاب نمونه اماری ازفرمول کوکران استفاده شده است و تعداد 85 نفر انتخاب شد برای جمع اوری داده ها ازپرسشنامه محقق ساخت استفاده شدها ست برای ازمون فرضیات ازامارتوصیفی توزیع فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی و جداول ونمودار و اماراستنباطی ازمونهای اماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن ازمون نرمال بودن داده ها استفاده شده است نتای جتحقیق حاکی ازآن است که بین عدم پرداخت حق الزحمه ی معوق حسابرسی میزان تجربه ازمودنی ها اندازه و سابقه موسسه حسابرسی اندازه شرکت صاحبکار و خدمات غیرحسابرسی با استقلال حسابرس رابطه معناداری یافت نشده است بین توانایی تاثیر گذاری مدیریت برانتخاب یاتعویض حسابرس پذیرش هدایا و مهمان نوازیهای صاحب کار تداوم انتخاب حسابرس ازسوی صاحب کار برا ی مدت طولانی میزان تحصیلات ازمودنی ها و رقابت میان موسسات حسابرسی با استقلال حسابرسی رابطه معناداری یافت شده است درنهایت بین دوره تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس ارتباط معناداری وجود دارد

لینک کمکی