بررسي رابطه رضايت شغلي و بهره وري کارکنان اداره ي راه آهن زاگرس (شهرستان انديمشک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه رضايت شغلي و بهره وري کارکنان اداره ي راه آهن زاگرس (شهرستان انديمشک) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر باهدف تعیین رابطه رضایت شغلی و بهره وری در کارکنان اداره ی راه آهن زاگرس(شهرستان اندیمشک) انجام شده است. روش تحقیق همبستگی – توصیفی می باشد و داده ها ازطریق پرسشنامه گردآوری شده است و پایایی آن با استفاده ازمعیار آلفای کرونباخ0/79 تعیین گردیده وداده ها با نرم افزارspssمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.جامعه ی آماری این پژوهش را کارکنان اداره ی راه آهن زاگرس (شهرستان اندیمشک) تشکیل می دهند که تعداد آن ها 653 نفر می باشد که از این تعداد نمونه ای با حجم 242 نفر با استفاده از فرمول شارل کوکران محاسبه گردیده است. در این پژوهش سه متغیر ارتقای شغلی ،حقوق و دستمزد و اخلاق حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته است که تحلیل داده ها نشان داد که بین ارتقای شغلی ، پرداخت حقوق و دستمزد ،اخلاق حرفه ای و بهره وری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی