بررسي رابطه سبک رهبري اخلاقي مديران با اعتماد سازماني کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه سبک رهبري اخلاقي مديران با اعتماد سازماني کارکنان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی سبک رهبری اخلاقی مدیران با اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش به مرحله اجرا درآمد. جامعهی آماری این پژوهش را 200 نفر از کارکنان تشکیل دادهاند که با استفاده از جدول مورگان و به شیوهی نمونهگیریتصادفی ساده، 127 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازهگیری در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته رهبری اخلاقی بر اساس نظریهی نورث هاوس ( 2004 )، حاوی 30 سوال برای 5 مؤلفه و پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی بر اساس نظریهی گیدنز حاوی 30 سوال برای 5 مؤلفه بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها با نظرخواهی از اساتید و پایایی آنها بااستفاده از آلفای کرونباخ 82 % محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی(توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(آزمونهای تحلیل واریانس و همبستگی) انجام گرفته است. دادههای حاصل از پرسشنامههای پژوهش با استفاده از مدل معادله ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای پژوهش رابطهی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین دادههای حاصله نشان داد که تأثیر رهبری اخلاقی و مؤلفههای آن بر اعتماد سازمانی معنادار بوده است

لینک کمکی