بررسي رابطه عملکردسازماني ومديريت دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه عملکردسازماني ومديريت دانش :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بسازد . این گونه سازمان ها با چالش های نوینی رو به رو هستند . امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده و متغیر شده است . تغییرات مستمر دانش نیزوضعیت عدم تعادل جدیدی برای سازمان ها به وجود آورده است . جریان بی پایان دانش ، بازارها را در حالت تغییر مداوم قرارداده که این امر سازمان ها را ملزم به تغییرات مستمر می کند. سازمان هایی که به اهمیت دانش پی پرده اند سعی در مدیریت بهینه آن دارند تا در فرایندهای خود به نحوی اثربخش از این سرمایه کلیدی استفاده کنند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت دانشواجزای آن با عملکردمنابع انسانی است .این تحقیق توصیفی است و اطلاعات با پرسشنامه ای که دارای روایی همچنین پایایی براساس آلفای کرونباخ 91 درصد است جمع آوری شد و نتایج با توجه به تحلیل رگرسیون چندگانه بدست آمد که نشان داد بین توسعه دانش و عملکرد منابع انسانی سازمان دولتی همبستگی معناداری وجود ندارد

لینک کمکی