بررسي رابطه فرهنگسازماني و کارآفريني موردمطالعه (کارکنان شرکت برق منطقهاي کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه فرهنگسازماني و کارآفريني موردمطالعه (کارکنان شرکت برق منطقهاي کرمانشاه) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این مقاله به رابطه فرهنگسازمانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان شرکت برق منطقهای کرمانشاه میپردازد. این پژوهش مفاهیم کارآفرینی و فرهنگسازمانی، عناصر تشکیلدهنده آن فرهنگسازمانی (شامل مردسالاری/ زنسالاری، جمعگرایی/فردگرایی، اجتناب از عدم اطمینان و توزیع قدرت) و رابطه آن با افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطافپذیری و فرهنگ کارآفرینی موردبررسی قرار گرفت. حجمجامعه موردمطالعه 150 نفر از کارکنان شرکت برق منطقهای غرب شهر کرمانشاه بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 110 نفر بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری دادههای پژوهش از ابزار پرسشنامه مارگریت هیل و هافستد استفاده شد. جهت تعیین میزان پایایی آلفای کرون باخ دادهها برابر 0,817 است. دادههای آماری با استفاده از نرمافزارSPSS 19 تحلیل گردید. با توجه به آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای سنجش رابطه میان متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. بر این اساس یافتههای پژوهش نشان میدهد بین متغیرهای فردگرایی و جمعگرایی و ریسک گریزی و کارآفرینی در کارکنان شرکت برق منطقهای غرب رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ اما بین سایر متغیرهای مردسالاری و فاصله از قدرت بافرهنگ کارآفرینی رابطهی معناداری وجود ندارد

لینک کمکی