بررسي رابطه قابليت هاي ساختاري مبتني برمديريت دانش، برعملکردکارخانجات کاشي وسراميک ميبد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه قابليت هاي ساختاري مبتني برمديريت دانش، برعملکردکارخانجات کاشي وسراميک ميبد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه قابلیت های ساختاری با عملکرد سازمان باتوجه به نقش مدیریت دانش درکارخانجات کاشی وسرامیک میبد صورت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق را کارکنان 5کارخانه کاشی و سرامیک شهرستان میبد تشکیل می دهدکه185 نفر می باشند.نمونه تحقیق متشکل از 126 مدیران وکارکنان کارخانجات کاشی و سرامیک میبد است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه ای با پایایی0/906جمع اوری شده است به منظور تجریه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهایspssنسخه 21 ولیزرل نسخه8/51 استفاده با اعمال ازمونهای مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی آزمون بارتلت وKMOبا توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردیده وباتوجه به نتایج آزمون ها،تاثیر گذاری قابلیت های زیر ساخت بر عملکرد سازمان باتوجه به نقش مدیریت دانش تایید شده است.از میان قابلیت های زیرساخت ،پاداش مبتنی بردانش، بر روی کسب وکاربرد دانش تاثیر دارد،ساختار مبتنی بر داتش، بر کسب ،ذخیره سازی و تسهیم دانش تاثیر داردومنابع انسانی و تکنولوژی هم هیچ تاثیری برروی فرآیندهای مدیریت دانش ندارند.ازمیان فرآیندهای مدیریت دانشتنها کسب دانش است که بر روی عملکرد سازمان تاثیر داردو ذخیره سازی،تسهیم ،کاربرد دانش تاثیری بر عملکرد سازمان ندارند

لینک کمکی