بررسي رابطه کارايي و بهره وري سرمايه انساني (مطالعه موردي: شرکتنفت گچساران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه کارايي و بهره وري سرمايه انساني (مطالعه موردي: شرکتنفت گچساران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه کارایی و بهره وری سرمایه انسانی مطالعه موردی شرکت نفت گچساران است .پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارمندان شرکت نفت گچساران می باشند.ابزارسنجش پژوهش حاضر پرسشنامه استانداردکارایی و بهره وری منابع انسانی می باشد، که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردارهستند وداده های گردآوریSPSS21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.برون داد اولیه این پژوهش نشان می دهد ، که کارایی با بهروری به میزان 0,764 رابطه معنا داری دارد : نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی بر بهره وری رابطه مثبت و معنا داری دارد

لینک کمکی