بررسي رابطه محتواي افزاينده اطلاعاتي سود خالص و جريان وجه نقد عملياتي با اعلام خبر خوب يا بد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه محتواي افزاينده اطلاعاتي سود خالص و جريان وجه نقد عملياتي با اعلام خبر خوب يا بد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

سود و جریان های نقدی عملیاتی می توانند عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهند و باعث تغییرات در بازده سهام آنها گردند،در همین راستا، هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که، اعلام خبر خوب یا بد چه تأثیری بر محتوای اطلاعاتی سود و جریانوجه نقد دارد. فرضیه های تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 79 شرکت برای یک دوره زمانی هفت ساله؛ از سال 1385 تا1391 و با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه اصلی تحقیق (بین محتوای افزاینده اطلاعاتی سود و جریان های نقدی عملیاتی با اعلام خبر خوب یا خبر بد رابطه وجود دارد.)، در قالب دو فرضیه فرعی 1: بین محتوای افزاینده اطلاعاتی سود و اعلام خبر خوب یا خبر بد رابطه وجود دارد و 2: بین محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان های نقدی عملیاتی و اعلامخبر خوب یا خبر بد رابطه وجود دارد، بیان شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که بین محتوای اطلاعاتی سود و جریان وجه نقد با حضور متغیر خبر خوب و یا بد تفاوت معناداری وجود ندارد

لینک کمکی