بررسي رابطه مديريت دانش و رضايت شغلي با عملکرد شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه مديريت دانش و رضايت شغلي با عملکرد شغلي کارکنان اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و رضایت شغلی با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران (ایران) بود. برای رسیدن به این هدف، از روش تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از پرسشنامه های استاندارد شده مدیریتدانش شرون لاوسون ، رضایت شغلی اسمیت کندال و هیولین و عملکرد شغلی پاترسون استفاده شده است. گروه نمونه شامل 216 نفراز کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران (ایران)بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و نیز آمار استنباطی (همبستگی پیرسون )استفاده شد.نتایج تحقیق نشان میدهد که بین مدیریت دانش و رضایت شغلی با عملکرد شغلی رابطه معناداری در سطح آلفای0/01 وجود دارد

لینک کمکی