بررسي شاخص فساد مالي در ايران و کشورهاي منطقه سند چشمانداز بين سالهاي 2006-2013

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي شاخص فساد مالي در ايران و کشورهاي منطقه سند چشمانداز بين سالهاي 2006-2013 :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

فساد اداری، پدیدهای است که کموبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد .بااینحال، نوع، شکل،میزان و گستردگی آن درهر کشور متفاوت است .امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولتها آگاهاند که فساد باعث آسیبهایبسیاری میشود و هیچ حدومرزی هم نمیشناسد .این معضل، اقتصاد داخلی را فلج میکند، جریان توسعه را مختل میسازد، سازمانهای دموکراتیک را مورد تهدید قرار میدهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش میکند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، ازجمله جرائم فراملی و تروریسم میگردد. در این مقاله به مقایسه شاخص فساد در ایران و کشورهای منطقه بین سالهای 2013-2006 میپردازیم . بر پایه گزارش 2013 سازمان بینالمللی شفافسازی،در میان 177 کشور جهان،ایران از دیدگاه شاخص فساد گریزی کارگزارن دولتی و سیاسی رتبه 144 را به دست آورده و در سنجش با سال پیش از آن 11 پله پسافتاده است.

لینک کمکی