بررسي عوامل آموزشي مؤثر در تحقق اهداف دانشگاه کارآفرين در سه بعد شايستگيهاي اساتيد، فرايند ياددهي-يادگيري، برنامه درسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل آموزشي مؤثر در تحقق اهداف دانشگاه کارآفرين در سه بعد شايستگيهاي اساتيد، فرايند ياددهي-يادگيري، برنامه درسي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

با توجه به مسئولیتهای جدیدی که دانشگاهها در قبال نیازهای در حال تغییر جوامع دارند. مأموریت آنها از آموزش و پژوهش بهسوی کارآفرینی سوق پیدا کرده است. لذا نظامهای آموزش عالی در اغلب کشورهایجهان، برنامههای آموزشی ویژهای را برای تربیت دانشآموختگان کارآفرین در نظر گرفتهاند. هدف اصلی پژوهش حاضر، پرداختن به سه بعد اصلی نظام آموزشی شامل شایستگیهای اعضای هیئتعلمی، فرایندیاددهی-یادگیری و برنامه درسی در تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین است. این پژوهش به شیوه آمیخته انجام شد. در بخش کیفی با ده نفر از صاحبنظران و متخصصان آموزش کارآفرینی در دانشگاههای تهران مصاحبهصورت گرفته است. در بخش کمی نیزحجم نمونه 72 نفر در نظر گرفته شد. برای جمعآوری اطلاعات در بخش کیفی از پیشینه نظری استفاده و سپس با استفاده از دادههای مصاحبهها، سؤالات پرسشنامه تنظیم و تدوینگردید. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر صاحبنظران حاصل و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 0 به دست آمد. در بخش کمی، تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکزی / محاسبه شد که برابر 95 (میانگین و انحراف معیار) صورت گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد در بعد شایستگیهای اساتید داشتن توانمندی کارآفرینانه برای اساتید ضروری است. در بعد فرایند یاددهی-یادگیری استفاده از روشهای یاددهی-یادگیری فعال در آموزش کارآفرینی جایگاه ویژهای دارد. همچنین در بعد برنامه درسی، توجه به محتوای دروس با محوریت موضوعات کارآفرینی دارای اهمیت است.

لینک کمکی