بررسي عوامل اثر گذار بر محافظه کاري حسابداري در واحدهاي تجاري با استفاده از شاخصهاي مختلف محافظه کاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل اثر گذار بر محافظه کاري حسابداري در واحدهاي تجاري با استفاده از شاخصهاي مختلف محافظه کاري :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی شده است به بررسی عوامل اثرگذار بر محافظه کاری حسابداری پرداخته شود . در این خصوص با استفاده از سه شاخص از شاخصهای مختلف محافظه کاری که در تحقیقات داخلی و خارجی از آناستفاده شده است ، به بررسی ارتباط بین محافظه کاری و متغیرهای اندازه و عمر شرکت ، اهرم مالی ، سودآوری شرکت و صنعت ، سرمایه گذاران نهادی و میزان داراییهای نامشهود و حجم هزینه تبلیغات و تحقیقو توسعه و مخارج سرمایه ای پرداخته شده است. با استفاده از روش رگرسیون چندگانه ،طبق نتایج این تحقیق بین محافظه کاری و سودآوری شرکت و میزان هزینه های تحقیق و توسعه ، رابطه مستقیم وبین محافظه کاریو اهرم مالی و عمر شرکت رابطه معکوس برقرار است. نتایج این تحقیق در اکثر موارد مشابه تحقیقات خارجی نبوده و حتی در برخی موارد عکس آن نتایج می باشد. همچنین در مواردی، همبستگی منفی بین شاخصهای مختلف محافظه کاری مشاهده گردیده است . این موضوع با توجه به وجود تفاوتهای عمده محیط اقتصادی ایران از حیث کارایی بازار و تفکیک مالکیت از مدیریت با محیط اقتصادی کشورهایی چون آمریکا قابل توجیه می باشد . نتایج این تحقیق قابل استفاده برای نهادهای استانداردگذار و تجزیه و تحلیل کنندگان اطلاعات مالی و دانشجویان و علاقمندان به رشته های مالی میباشد.

لینک کمکی