بررسي عوامل رضايت شغلي درکارکنان معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکي گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل رضايت شغلي درکارکنان معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکي گيلان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مقدمه: رضایت شغلی احساسات مثبت فرد به شغل خود است که نقش بسیار زیادی در بالندگی فردی و سازمانی دارد.هدف این تحقیق بررسی سطح رضایت شغلی در بین کارمندان معاونت توسعه منابع و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد. اینتحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که جامعه تحقیق شامل کلیه کارکنان معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود. حجم نمونه شامل 115 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی با پرسشنامه محقق ساخته انجام گردید. پایایی آن حدود0/81 اندازه گیری و ازنظرات اساتید مربوط استفاده شد. و با نرم افزارspssنسخه 21 علاوه بر آمار توصیفی شامل از آزمونهای کلموگروف اسمرینف آزمون تی مستقل و آنوا و رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت. عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی دارای تفاوت معنا دار آماری سنجیده شد. عوامل همکاران 3/74مدیریت و سازمان 3/62کار3/50 ارتقا 3/11 مطلوب و حقوق و مزایا با میانگین 2/80 نامطلوب ارزیابی گردید و سطح رضایت کلی کارکنان در حد نسبتا مطلوب ارزیابی گردید. همچنین بیشترین کارکنان خواستارپرداختهای به موقع، عادلانه و متناسب با شرایط کاری خویش بودند. لذا توجه مدیران به جنبه های مختلف رضایت شغلی مانند ذات کار، مدیریت و سرپرستی، همکاران، ارتقا، حقوق و مزایا در بهبود رضایت شغلی بسیار مهم است

لینک کمکی