بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش همراه بانک در مؤسسه اعتباري آرمان(فرشتگان)گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش همراه بانک در مؤسسه اعتباري آرمان(فرشتگان)گيلان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

همراه بانک یکی از انواع نوظهور و در حال گسترش بانکداری الکترونیک است که موسسه اعتباری آرمان نیز درصدد بکارگیری آن می باشد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر بکارگیریهمراهبانک در مؤسسه اعتباری آرمان شعب استان گیلان صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان مؤسسه اعتباری آرمان شعب استان گیلان هستند و پرسشنامه در نمونهای به حجم 400 نفر از مشتریان به طور تصادفی توزیع گردید. برای سنجش روایی از روایی محتوایی (نظرخواهی از خبر گان) و رواییسازه(تحلیلعاملی تاییدی) استفاده شده است. همچنین برای محاسبه پایایی،آلفایکرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفایکرونباخ پرسشنامه0/863 محاسبه و پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی شده است. در مطالعه حاضر از مدل جامع پذیرش همراه بانک استفاده شده است که شامل: خودکار آمدی، تمایل به اعتماد، عملکرد مورد انتظار، اعتماد، ریسک درک شده و اطمینان میباشد. نتایج نشان داده است از میان این عوامل سه عامل، عملکرد مورد انتظار، اعتماد و ریسک درک شده به صورت مستقیم بر پذیرش همراه بانک تأثیر دارند. هم چنین سه عاملخودکار آمدی، تمایل به اعتماد و اطمینان نیز به صورت غیرمستقیم بر پذیرش همراه بانک تأثیر دارند. قدرت رابطه میان متغیر اعتماد و ریسک ادراک شده با متغیر عملکرد مورد انتظار برابر0/54و0/48 محاسبه شده است ازسوی دیگر قدرت رابطه میان متغیر عملکرد مورد انتظار، اعتماد و ریسک ادراک شده با قصد استفاده از همراهبانک بهترتیب برابر0/41 و 0/70و0/42 محاسبه شده است. بنابراین عملکرد مورد انتظار، اعتماد و ریسک ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری بر قصد استفاده از همراهبانک دارد.

لینک کمکی