بررسي عوامل مؤثر برارزش شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل مؤثر برارزش شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

سرمایه گذاران در شرکتهای سهامی در قالب دارندگان یا متقاضیان سهام، با انگیزههای مختلف نقش اساسی در تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی ایفا میکنند. واحدهای اقتصادی هم از جذب سرمایههای پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال نموده که در نهایت نقطهبهینه )هدف( برای هردو گروه رسیدن به منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت میباشد. منافعی که از این سرمایه گذاریها نصیب سهامداران میشود، در قالب حداکثر شدن سود یا ارزش سهامویا هر دو مورد، تجلی میکندتحقیق حاضر با هدف بررسي عوامل مؤثر برارزش شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است، به همین منظور در این پژوهش 3 فرضیه با انتخاب 48 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران برای دوره زمانی 5 ساله، 1344 الی 1332 ، آزمون شده است. این پژوهش از نوع میدانی و از نوع تحقیقات کاربردی بوده است و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه بندی می گردد و ویژگی های جامعه از طریق بررسی و مطالعه صورت های مالی ارزیابی می شود. به منظور آزمون فرضیهها از روشهای رگرسیون ساده و چندگانه با استقاده از نرم افزار Eviews بهره گرفته شد. نتایج آزمون فرضیات حاکی از آن است که نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده بر ارزش شرکت تاثیرگذار است و نسبت بدهی به مجموع دارائیها بر ارزش شرکت تاثیرگذار است

لینک کمکی