بررسي عوامل موثر بر ايجاد اعتماد در مشتريان کليدي بانک ( مطالعه موردي : شعب بانک سپه شهرستان گلپايگان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل موثر بر ايجاد اعتماد در مشتريان کليدي بانک ( مطالعه موردي : شعب بانک سپه شهرستان گلپايگان ) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر اعتماد به بانک سپه می باشد. این عوامل شامل ارائه مشاوره اطلاعات، کارکنان به منزله سازمان، ارائه خدمات مکمل،برقراری ارتباط صمیمانه، انعطاف پذیری درارائه خدمات بانک،فن آوری و فرآیند ها ،کسب آمادگی برایپاسخگویی به مشتریان ،تجارب قبلی مشتریان ،شهرت بانک در ذهن مشتریان ، رسیدگی به شکایات،کسب آمادگی برای پاسخگویی به مشتریان می باشد. روش انجام تحقیق توصیفی و کاربردی می باشد. جامعه اماری تحقیق را مشتریان ویژه بانک سپه گلپایگان تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تحقیق تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 169 نفر محاسبه گردید. تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزار 20spss انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که کلیه این عوامل بر اعتماد مشتریان بانک سپه تاثیر مثبت و قوی دارد

لینک کمکی