بررسي عوامل موثر بر بازده داراييها در شرکتهاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل موثر بر بازده داراييها در شرکتهاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سهامداران جهت تصمیمگیری به منظور سرمایه گذاری بهینه کمک میکند.استفادهکنندگان گزارشهای مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی و برآوردی از ارزش شرکت را مشخص میکنند. با توجه به نقش و جایگاه خاصبیمه، در این پژوهش عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. قلمرو مکانی تحقیق کلیه شرکتهای بیمه فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرار تهران و قلمروزمانی آن 93-1387 میباشد. بدین منظور تاثیر متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، رشد حق بیمه، سهم بازار، نسبت سرمایه گذاری وابستگی به بیمههای اتکایی، نسبت پوشش خطر، حاشیه پرداخت بدهی، عمر شرکت و رشد اقتصادی بر بازده داراییها با استفاده ازروش رگرسیون مبتنی بر دادههای تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی تاثیر مثبت متغیرهای اندازه شرکت، رشد حق بیمه، سهم بازار، نسبت سرمایه گذاری، نسبت پوشش خطر، حاشیه پرداخت بدهی، عمر شرکت و رشد اقتصادی و تاثیر منفی متغیرهای اهرم مالی و وابستگی به بیمه اتکایی بربازده دارایی در شرکتهای بیمه است

لینک کمکی