بررسي عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در سازمان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

تفکر و اندیشه مدیریت مشارکت جویانه یکباره در ذهن علمای مدیریت تکوین نیافته و بی درنگ به صورت اندیشه علمی پدید نیامده است. مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی، همواره در زندگی انسان مورد توجه بوده است. زندگی در اجتماع(خانواده،سازمان و ....) بر پایه مشارکت استوار بوده است و پیش بینی و تصمیم گیری در زمینه راه های رسیدن به اهداف به طور گروهی، موجب دستیابی به راه حل های منطقی تر و مطمئن تر می شود. اندیشه مشارکت کارکنان از نظر تاریخی با پیدایش جوامع سرمایه داری صنعتی در اوایل انقلاب صنعتی تکامل یافت و این زمانی بود که کارکنان و کارگران سعی می کردند تا روی روند کاری کنترلداشته باشند و مدیریت محل کار را دموکراتیک کنند. اکنون برخلاف گذشته، سازمان ها به نیروی جسمانی نیاز چندانی ندارند، بلکه آنچه مهم است، استفاده مدیران از تمامی توانایی های کارکنان برای همفکری و شرکت دادن آنها در مسئولیت های سازمانی است. بنابراین، موضوع مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی به عنوان یکی از راهبردهای مدیریت نوین باید به طور فراگیردر سازمان ها مورد توجه قرارگیرد. مشارکت در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است و پیاده سازی آن ممکن و ضروری است، زیرا تصمیم گیری هایی که در سازمان های امروزی اتخاذ می شوند، بسیار پیچیده هستند و از درون به هم وابسته اند و نیاز است، توسط چند نفر مسئول اتخاذ شوند. مشارکت کارکنان فقط شامل استفاده از اطلاعات کارکنان نیست، بلکه استفاده از دانش و تجربه کارکنانبه عنوان یک مشاور در سازمان ها نیز می باشد. از طرفی مشارکت، زمینه ساز توسعه پایدار است. روش های مشارکت به طور مستمردر حال توسعه هستند تا بتوانند مشارکت کارکنان را در سازمان ها گسترش دهند و یک ذهنیت از مشارکت واقعی کارکنان ایجاد کنند که عملکردهای بالایی را در سطح سازمان به بار آورند و در همین زمان رضایتمندی بالایی را برای کارکنان ایجاد کنند و بر ایا ساس یک مدیریت مشارکتی مدرن توسعه یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی عواملی است که بر مشارکت کارکنان در سازمان موثر است.

لینک کمکی