بررسي فاکتورهاي تاثير گذار بر ترجيحات مشتريان در انتخاب بانک بر مبناي مدلV 5 (مقايسه بانکهاي دي، سرمايه و سامان در استان قم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي فاکتورهاي تاثير گذار بر ترجيحات مشتريان در انتخاب بانک بر مبناي مدلV 5 (مقايسه بانکهاي دي، سرمايه و سامان در استان قم) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی فاکتورهای تاثیر گذار بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک بر مبنای مدلV 5 مقایسه بانکهای دی، سرمایه و سامان در استان قم)انجام گرفته است . شاخص های مورد بررسی در این تحقیق مزایای بانک ، ارزش ،کارائی، گوناگونی خدمات، حجم مبادلات می باشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای بسته پاسخ که در آن از طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شده و شامل 35 سئوال که توسط محقق و با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور ساخته شده است استفاده گردیده است. روش تحقیق توصیفی و از شاخه همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه دارندگانحساب در شعبات بانکهای دی، سرمایه و سامان در استان قم میباشد. در این تحقیق نیز برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه ای استفاده شده است. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد 150 نفر از دارندگان حساب در شعبات بانکهای دی، سرمایه و سامان در استان قم میباشدبا استفاده از آزمونANOVA به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد ، بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول، دوم، سوم چهارم، پنجم سه گروه بانک در رابطه با متغیر مزایای بانک ، ارزش ، کارائی، گوناگونی خدمات و حجم مبادلات دارای تفاوت با یکدیگر هستند برای اولویت بندی بانکها از روشTOPSISاستفاده شد که نتایج آن عبارتند از دی، سرمایه و سامان.

لینک کمکی