بررسي فرهنگ سازماني بيمارستان هاي دولتي مشهد بر اساس الگوي دنيسون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي فرهنگ سازماني بيمارستان هاي دولتي مشهد بر اساس الگوي دنيسون :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در هزاره سوم، سازمانها به جای تأکید و توجه بر دستگاه ها و تجهیزات خود، بر منابع انسانی تأکید دارند. مراکز بیمارستانی ازمهمترین ارکان نظام سلامت در هر کشوری می باشند و بسیاری از دغدغههای حاکمیت در حوزه سلامت در این مراکز تبلور پیدامیکند و اصلاح نظام سلامت بدون پرداختن به این مراکز و بهبود و ارتقاء عملکرد این مراکز مقدور نخواهد بود. سازمان ها جهت رسیدن به اهداف خود و فعالیت در محیطی رقابتی و پرچالشمیبایستی به فرهنگ سازمانی توجه نمایند. لذا مطالعه حاضر به شناسایی فرهنگ سازمانی بیمارستان های دولتی مشهد بر اساس الگوی دنیسون می پردازد.روش کار: مطالعه حاضر بصورت توصیفی- مقطعی می باشد که در بازه ی زمانی اردیبهشت و خرداد ماه 1393 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه واحدهای بالینی بیمارستان های دولتی شهر مشهد بود. برای گردآوری داده های مورد نیاز، با در نظرداشتن تعدادکل بخش های بالینی هر بیمارستان تعدادی از بخش ها بصورت تصادفی بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون بوده که چهار نوع فرهنگ؛ مشارکتی، سازگاری، انطباق پذیری و مأموریتی را می سنجد. سنجش پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که0/91 بدست آمد. داده ها در محیط نرم افزاری 16SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، تقویت بعد سازگاری فرهنگ با توجه به پایین بودن نمره این بعد، جهت تقویت ثبات و یکپارچگی در سازمان در راستای نیل به اهداف مشترک سازمان پیشنهاد می گردد. همچنین اهتمام بر تقویت و سوق دادن بعد مشارکتی فرهنگ بیمارستان ها به گونه ای که افراد در همه سطوح احساس کنند که در تصمیم گیری نقش دارند تا در نهایت موجبات افزایش رضایت کارکنان و در نتیجه عملکرد افراد را ایجاد نماید، توصیه می گردد

لینک کمکی