بررسي کنترلهاي داخلي و رابطه آن با عملکرد شهرداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي کنترلهاي داخلي و رابطه آن با عملکرد شهرداري :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

چگونگی تأثیر عوامل سازمانی در شکل گیری عملکرد مدیران و کارکنان و تأثیر این فضای مبتنی بر سرمایه های حاصل از دانش بر عملکرد سازمان، کانون توجه بسیاری از پژوهشگران است. در این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت دانش بر عملکرد سازمان شهرداری با در نظرگرفتن نقش مدیریت دانش پرداخته میشود. جامعه آماری این تحقیق، بخشی از جامعهی شهرداری ایلام انتخاب گردید. تعداد 072 عدد پرسش نامه مشتمل بر سؤالات چند گزینه ایطیف لیکرت تدوین گردید و پس از آزمون روایی و اعتبار، بین افراد نمونه به صورت الکترونیک و حضوری توزیع شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS تحلیل شدند. نتایجحاکی از بود که ابعاد کنترلهای داخلی در سازمان شهرداری به طور موثری پیاده سازی نشدهاند و بین کنترلهای داخلی و عملکرد شهرداری ارتباط معناداری وجود دارد و کنترلهای داخلی مورد استفاده در سازمان شهرداری به صورت چشمگیری ریسکها را کاهش داده است.

لینک کمکی