بررسي ميزان تاثير مديريت مشارکتي بر اثربخشي کارکنان بانکها (مطالعه موردي: بانک پارسيان شعب اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ميزان تاثير مديريت مشارکتي بر اثربخشي کارکنان بانکها (مطالعه موردي: بانک پارسيان شعب اصفهان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

مدیریت مشارکتی که دنیای صنعتی کنونی از آن به عنوان انقلابی در عرصه شیوه های گوناگون مدیریت یاد می کند، یک نظام نوین مدیریتی است که تحولات کیفی عمیقی را در اداره امور سبب شده و به منابع انسانی که پربهاترین و غیر مستهلک ترین سرمایهسازمان است توجه کافی دارد. از اینروتحقیق مزبور درصدد است تا تاثیر میزان تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان بانک را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و آنها رادر قالب یک الگوی مفهومی بازنمایی و سنجش نماید. بنابراین در این پژوهش با توجه به مدل تحقیق یک فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی طرح گردیده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه اجراتوصیفی- پیمایشی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 88 نفر از رئیس شعبه، معاون شعبه، کاربر ارشد و کاربر شعب بانک پارسیان در شهر اصفهان می باشد. که به دلیل محدود بودن جامعه آماری ( 88 نفر)، کل جامعه آماری مورد بررسی قرارگرفته و نیازی به نمونه آماری نمی باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته باتعداد 38 سوال می باشد. که% روایی آن با استفاده از نظر استاد راهنما ، متخصصان و صاحب نظران مدیریت و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 8به دست آمد. که شامل مشخصات فردی و سوالهای اصلی و تخصصی ویژه ی بررسی فرضیه های تحقیق بود استفاده شده است. از 88 پرسش نامه توزیع شده 74 پرسش نامه (با نرخ بازگشت 84 %) بازگشت داده شد. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزارAMOS و SPSS از طریق آزمونهای آماری در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، درصد انباشته، میانگین وانحراف معیار) و استنباطی(آزمون tمدل بندی رگرسیونی وآنالیز واریانس، آزمون ناپارامتری کلموگروف اسمیرنوف و نیز آزمون غیر پارامتریک فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به خروجی معادلات ساختاریGFI و DF برازش مدل ها مناسب می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده به غیر از فرضیه های فرعی پنجم، فرضیه هشتم بقیه فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت

لینک کمکی