بررسي ميزان تأثير محرکه هاي سرمايه انساني بر رقابت پذير شدن بانکها (مطالعه موردي: بانک پارسيان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ميزان تأثير محرکه هاي سرمايه انساني بر رقابت پذير شدن بانکها (مطالعه موردي: بانک پارسيان) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در این پژوهش سعی بر آن است تا تاثیر محرکههای سرمایه انسانی بر رقابت پذیری در بانک ها را در قالب یک الگوی مفهومی بازنمایی وسنجش نماید. بنابراین در این پژوهش با توجه به مدل پژوهش یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی طرح گردید. اینپژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 88 نفر از روسای شعبه، معاون شعبه، کاربر ارشد و کاربر شعب بانک پارسیان در شهر اصفهان بوده است. که به دلیل محدود بودن جامعه آماری ( 88 نفر)، نیازی به نمونه آماری نمیباشد لذا از با استفاده از روش سرشماری کل جامعه آماری مورد بررسی قرارگرفته است.ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته باتعداد 36 سوال بود. که روایی آن با استفاده از نظر استاد راهنما ، متخصصان و صاحب نظران مدیریت و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 89 % به دست آمد. که شامل مشخصات فردی و سوالهای اصلی و تخصصی ویژه ی بررسی فرضیه های تحقیق بود استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزارSPSS ,AMOSاز طریق آزمونهای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به خروجی معادلات ساختاریGFI و DF برازش مدلها مناسب بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده به غیر از فرضیههای فرعی چهارم (مشارکت بر تمایزخدمات)،فرضیه هفتم (مشارکت بر تمرکز بر مشتری ) و فرضیه نهم(توانمند سازی بر تمرکز بر مشتری) بقیه فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که فرضیه فرعی هشتم ( دانش بر تمرکز بر مشتری) با ضریب مسیر 0/742 دارای بیشترین اهمیت است و فرضیه فرعیچهارم(مشارکت بر تمایزخدمات ) با ضریب مسیر0/086- دارای کمترین اهمیت بوده است

لینک کمکی