بررسي نقش آميخته بازاريابي بر عملکرد مالي و سودآوري فروشگاه هاي زنجيرهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش آميخته بازاريابي بر عملکرد مالي و سودآوري فروشگاه هاي زنجيرهاي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر بررسي نقش آميخته بازاريابي بر عملکرد مالي و سودآوري فروشگاه هاي زنجيرهاي می باشد. این تحقیق از نوع علی- توصیفی بوده و روش تحقیق پیمایش می باشد. جامعه آماری مطالعه پیش رو کلیه مدیران و کارکنان فروشگاه های زنجیرهای اتکا می باشد که بر اساس آمارهای موجود 20 فروشگاه زنجیره ای در استان کرمانشاه موجود است و تعداد کارکنان آنها 90 نفر می باشد. با توجه به کم بودن تعداد افراد جامعه اماری نمونه گیری صورت نگرفته و کل شماری(سرشماری) صورت می گیرد. به نحوی که پرسشنامه تحقیق برای تمامی کارکنان فروشگاه های زنجیره ای اتکا در استان کرمانشاه ارسال و تمامی کارکنان به پرسشنامهتحقیق پاسخ داده اند. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و جهت بررسی اعتبار ابزار تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده، همچنین برایسنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که بدین منظور و در جریان یک مطالعه مقدماتی، پیش آزمونی در بین 30 نفر از کارکنان فروشگاه اتکا، به اجرا درآمد و نتایج به دست آمده نشان از پایایی مطلوب تحقیق می دهند. برای تجزیه و تحلیلداده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 4 متغیر مستقل؛ قیمت و بهای کالا،مطلوبیت عرضه کالا و خدمات، فرد صنفی(فروشنده) و متغیر عوامل بازاریابی تاثیر معناداری بر سودآوری فروشگاه اتکا دارند اما بین متغیر عوامل فیزیکی و محیطی و سوداوری فروشگاه اتکا رابطه آماری معناداری مشاهده نشد.

لینک کمکی