بررسي نقش مديريت در توسعه اقتصادي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش مديريت در توسعه اقتصادي کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مدیریت هر مجموعه با تدوین اهداف، تنظیم برنامه ها، تخصیص منابع، سازماندهی، تامین و پرورش نیروی انسانی، ایجاد انگیزش و رهبری و سرانجام نظارت و ارزیابی فعالیت یک مجموعه در بقاء و رشد و تحول آن مجموعه نقش اساسی دارد. توسعه که از عواملمهم بقاء و رشد یک مجموعه است، تحت تاثیر نقش مهم و تعیین کننده مدیریت است. بر این اساس این تحقیق با هدف بررسي نقش مديريت در توسعه اقتصادي کشور انجام شده است، این تحقیق از نظر روش تحقیق کیفی است که بصورت کتابخانه ای انجام شده است، و شیوه گردآوری اطلاعات بصوزت فیش برداری از طریق مطالعه کتابها و مقالات بوده است. براساس مطالعات انجام شده میتوان گفت که مدیریت از طریق ایجاد محیط مناسب برای توسعه و تعیین اهداف و استراتژی توسعه و تخصیص منابع در سطح کلان باعث توسعه اقتصادی کشور می شود و در سطح مسانی با تدوین اهداف و استراتژی توسعه بخش، ایجاد نهادهای سازمانی زیربنایی و اطلاعاتی، تربیت نیروی انسانی، تدوین برنامه و تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد باعث توسعه اقتصادی می شود. در سطح پایین ومدیریت بنگاههای اقتصادی و اجتماعی از طریق راه اندازی فرایندی نو در بنگاهها، تدوین اهداف و برنامه توسعه موسسات، سازماندهی فعالیتهای توسعه، تخصیص مناسب منابع، تامین نیروی انسانی و آموزش، ایجاد سیستم های رهبری و انگیزش مناسب و ارزیابی و نظارت باعث توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور می شود

لینک کمکی