بررسي نقش و جايگاه مديريت ريسک و شايستگيهاي سرمايه انساني در افزايش توانگري مالي شرکتهاي بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش و جايگاه مديريت ريسک و شايستگيهاي سرمايه انساني در افزايش توانگري مالي شرکتهاي بيمه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مدیریت ریسک برای تمامی شرکتهای بیمه امری حیاتی است. مدیریت ریسک به ارزیابی و نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه پرداخته و خطر عدم توانایی پرداخت بدهی و نوسانات جریان نقدی را کاهش میدهد. در سالهای اخیر بسیاری از شرکتها از مدیریتریسک سازمانی 1 به منظور ارتقا مدیریت ریسک خود بهره بردهاند. مدیریت ریسک سازمانی شامل ارزیابی و مدیریت ریسک (نرخ ریسک، ریسک اعتباری، ریسک قانونی و . . .) در چارچوب استراتژی شرکتها میباشد. داراییها و منابع شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی در معرض ریسکهای متفاوت و متنوعی قرار دارند. وظیفه چالش برانگیز این سازمانها ارزیابی ریسک و پرداخت بدهیهابه صورت توامان است. شرکتها این چالشها را با استفاده از مدیریت دانش و مدیریت ریسک در قالب دستورالعملهای مشخصی، پیادهسازی و اجرا مینمایند. برای مثال، جهت اطمینان از توانگری مالی پرداخت دیون هدف شرکتهای بیمه، شناخت خطرهای موثر بر پرتفوی آنان که به صورت مشخص به سیستم حسابداری آنان ضربه وارد نموده و آن را دچار تغییر خواهد ساخت، امری ضروریاست. از شیوههای گوناگون مدیریت ریسک، به دلیل افزایش سطح پیچیدگیها و سطوح مختلف ریسکهایی که شرکتها با آنها روبهرو هستند، استفاده میگردد. همچنین نیاز شرکتهای بیمه به ارزیابی ریسک پرداخت بدهیهای خود، در انتخاب مدل مدیریت ریسک اثرگذار خواهد بود. استوارت 2 اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعهیی از دانش، اطلاعات، داراییهای فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که میتواند برای ایجاد ثروت بهکار گرفته شود. در واقع منابع انسانی سازمان به عنوان داراییهای آن باعث منافع رقابتی و افزایش توانگری میگردد. با توجه به گستردگی موضوع در بستر رشتههای مختلف بیمهیی، این مقاله به بررسی فاکتورها و ارتباط سرمایه انسانی در ارزیابی، شناسایی و کنترل ریسک و نهایتا افزایش توانگری شرکتهای بیمه میپردازد.

لینک کمکی