بررسي نقش واسط تعارض سازماني در رابطه بين فرهنگ سازماني و عملکرد شرکتهاي بازرگاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نقش واسط تعارض سازماني در رابطه بين فرهنگ سازماني و عملکرد شرکتهاي بازرگاني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر، تغییر و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر،ایدئولوژی، ارزش های اجتماعی، روشهای انجام کار و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی سازمانی به چشم میخورد. فرهنگ سازمان به عنوان شکل دهنده و دربرگیرنده فرضیات، ارزشها و استانداردهای مشترک در سازمان، می تواند از طریق ایجاد یک حس مشترک و الگوی رفتاری مشترک مزیت رقابتی منحصر به فرد محسوب شود.از این رو مساله اصلی این مطالعه نیز بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت های بازرگانی با در نظر گرفتن نقش میانجیگری تعارض سازمانی است. پس از تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، پرسشنامه ها در بین شرکت های بازرگانی شهر مشهد توزیع گردید و با جمع آوری آن، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش های تجزیه و تحلیل آماری مانند نمودارهای آماری و اندازهگیری گرایش مرکزی و پراکندگی جهت شناخت و توصیف نمونه مورد مطالعه بهره گرفته شدهاست و در بخش آمار استنباطینیز، با استفاده از ضرایب مسیر و تحلیل رگرسیونی چندگانه و مدل یابی معادلات ساختاری به آزمون فرضیات مطالعه پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت های بازرگانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و در این رابطه نیز تعارض سازمانی میزان و شدت این رابطه را میانجی گری می نماید

لینک کمکی